ДОГОВІР ОФЕРТИ

Ця оферта є пропозицією укласти електронний Договір про надання електронних комунікаційних послуг
відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» (далі — Договір) між виконавцем послуг
ТОВ «ІНТРАФІК» (далі – Оператор) (внесений до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та
послуг згідно рішення НКЕК від 21.07.2022 № 599 в особі директора Биби О.Ю., що діє на підставі Статуту, та
особою, яка замовляє та отримує послуги (далі — Абонент).
Умови цієї оферти не застосовуються до надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності та послуг,
що включають передачу Абоненту в користування обладнання. Вказані договори укладаються в письмовій формі.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Оператор зобов’язується надавати Абоненту
електронні комунікаційні послуги та, за замовленням Абонента, програмну послугу (виключно одночасно) за
обраним Абонентом тарифом (тарифним планом), а Абонент зобов’язується оплачувати вказані послуги.
1.2. Детальний перелік, якість та вартість послуг, підключення та товарів (обладнання) визначено
Тарифами, які є невід’ємною частиною цього Договору та розміщені на сайті Оператора «intraffik.ua»
1.3. Свідченням прийняття Абонентом умов Договору є заповнення заявки на підключення, а для вже
підключених до мережі абонентів – факт оплати послуг.
Після перевірки технічної можливості підключення за вказаною у заявці адресою Оператор присвоює
Абоненту логін (номер Договору) та зв’язується з особою, що бажає стати Абонентом, використовуючи засоби
зв’язку, зазначені в заявці, для визначення часу підключення.
Договір вважається погодженим і укладеним з моменту присвоєння Абоненту логіну за направленою
Абонентом заявкою на підключення та погодження часу підключення, а для вже підключених до мережі абонентів
– дата оплати послуг Оператора.
Датою укладення Договору є дата присвоєння Абоненту логіну.
На вимогу Абонента Оператор протягом п’яти днів надає йому примірник Договору з підписом та печаткою.
1.4. Підключення нового Абонента, як правило, здійснюється в найближчий можливий для Сторін час після
укладення Договору, який оговорюється після присвоєння логіну. Підключення до електронної комунікаційної
мережі та/або встановлення необхідного обладнання здійснюється у погоджений з Абонентом день і час, як правило,
за його безпосередньої присутності, а також проводиться перевірка справності такого обладнання.
У разі неможливості проведення підключення з обставин, незалежних від Оператора (відмова Абонента,
відсутність Абонента, недопуск Оператора до приміщення тощо) Договір вважається таким, що втратив чинність.
1.5. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюється Правилами користування електронними
комунікаційними послугами ТОВ «ІНТРАФІК», які є невід’ємною частиною цього Договору та розміщені на
сайті Оператора
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Абонент зобов’язується оплатити підключення, товари (обладнання) та послуги згідно обраного тарифу
мінімально за період з підключення до кінця розрахункового (календарного) місяця протягом 3 (трьох) банківських
днів з моменту підключення. У разі несплати Абонентом зазначених грошових коштів Оператор має право
призупинити надання послуг.
2.2. Після закінчення календарного місяця, в якому відбулося підключення, послуга надається у разі наявності
на рахунку Абонента на момент початку розрахункового місяця суми коштів, не менших за абонентську плату
за один розрахунковий місяць відповідно до обраного тарифу. На початку розрахункового періоду з рахунку
Абонента списується сума, що дорівнює абонентській платі тарифу, який обрано Абонентом. Списання грошових
коштів з рахунку Абонента відбувається автоматично та на постійній основі навіть за наявності від’ємного балансу,
якщо Абонентом не було здійснено призупинення послуг Оператора у порядку та на умовах, передбачених цим
Договором та діючим законодавством України.
2.3. Абонентська плата за відповідним тарифом може бути збільшена на плату за з’єднання, у разі, коли перша
частина електронної комунікаційної мережі від Абонента розташована у будинках, де остання миля до приміщення,
де розміщене кінцеве обладнання Абонента, не належить Оператору. На плату за з’єднання розповсюджуються
положення про абонентську плату та тарифи.
2.4. Обсяг, кількість та вартість наданих послуг, грошові кошти на рахунку Абонента обліковується за допомогою
особистого рахунку, який ідентифікується за номером Договору. Стан рахунку та інші дані відображається в
особистому кабінеті Абонента.
2.5. При здійсненні платежу Абонент вказує номер, дату укладення Договору та своє прізвище. Відповідальність
за негативні наслідки у зв’язку з неправильним зазначенням Абонентом своїх реквізитів, в т.ч. номеру та дати
Договору, зокрема ненадходження коштів на розрахунковий рахунок Абонента або помилкове зарахування коштів,
несе Абонент.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Права та обов’язки Оператора:
— Оператор зобов’язаний надавати Абоненту замовлені ним послуги та консультувати Абонента з
приводу послуг, що надаються;
— Оператор зобов’язаний усувати пошкодження електронної комунікаційної мережі та відновлювати доступ
до послуг у порядку та строки, встановлені Правилами та законодавством України;
— Оператор має право удосконалювати (змінювати) умови надання послуг та тарифи (тарифні плани),
повідомивши про це Абонента у встановленому порядку;
— Оператор має право тимчасово або повністю припинити або скоротити надання послуг у випадку
наявності заборгованості з оплати послуг понад строк у 24 години з початку нового розрахункового періоду. За час,
протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента (у тому числі, але не обмежуючись, за відсутності сплати за
послуги), абонентська плата нараховується в повному обсязі відповідно до Правил та законодавства України.
— Оператор має право припинити повністю надання послуг за Договором, а також розірвати договір в
односторонньому порядку у випадках, передбачених Правилами та законодавством України.
3.2. Права та обов’язки Абонента:
— Абонент зобов’язаний користуватись послугами у повній відповідності до умов Договору та Правил, в
т.ч. не використовувати послуги для мети або у спосіб, що суперечать законодавству України чи нормам Договору
та Правил, не розповсюджувати спам, не передавати послугу третім особам, не використовувати будь-які
маршрутизатори;
— Абонент зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги;
— Абонент має право змінювати обраний тариф у порядку, встановленому Правилами;
— Абонент має право тимчасово призупиняти надання послуг на строк від 7 календарних днів поспіль, але не
більше ніж на 90 календарних днів поспіль, попередивши про це Оператора через особистий кабінет не
пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку призупинення.
3.3 Оператор та Абонент мають інші права та обов’язки, передбачені Правилами та законодавством України.
3.4. Абонплата за основний тариф за період призупинення не нараховується. Нараховуться сервісна абонплата за
утримання фізичної лінії зв’язку. Послуга «Пауза», вартість вказано на сайті intraffic.ua.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно
Договору, Правил та чинного законодавства України.
4.2. Абонент несе повну відповідальність за правильність зазначених у заявці даних.
4.3. В разі виявлення факту непогодженого з Оператором використання будь-яких маршрутизаторів або іншого
втручання в обладнання Оператора, Абонент сплачує Оператору штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати,
встановленої на дату виявлення такого факту.
4.4. Оператор не несе відповідальності за зміст, якість і достовірність інформації, яку отримує Абонент за
допомогою послуги, за захист інформації на обладнанні Абонента, а також за затримки, перебої, погіршення
якості послуги, що виникли з причин, незалежних від Оператора (в т.ч. пошкодження обладнання Оператора)
та в інших випадках, передбачених Правилами та законодавством України.
4.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у
випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії форс-мажорних обставин,
непереборної сили, та в інших випадках, передбачених Правилами та законодавством України. При цьому
обов’язковим є дотримання вимог Правил щодо повідомлення іншої Сторони.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Договір набуває чинності з моменту укладення і діє до припинення його дії однією із Сторін на підставах та
у порядку, передбаченому Договором та Правилами.
5.2. Кожна із Сторін при відсутності заборгованостей та/або прострочень за Договором має право припинити
дію Договору, попередивши про це іншу Сторону не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів.
5.3. При зміні реквізитів Сторона повинні повідомити про це іншу Сторону у тижневий строк.
5.4. Заповнення фізичною особою заявки на підключення свідчить про ознайомлення з умовами Договору,
Правилами, Тарифами, а також надання згоди на обробку його персональних даних та повідомлення про внесення
її даний до бази даних Оператора «Контрагенти».
5.5. Сторони погодили, що мінімальна швидкість прийому та передачі даних під час надання послуг за цим
Договором становить 1 Кбіт/с.
5.6. Абонент підтверджує, що приміщення надання послуг є його власністю/місцем реєстрації або він є наймачем
приміщення і має згоду власника приміщення на надання Оператором послуг.
6. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТРАФІК»
Код ЄДРПОУ: 34965219
Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4 А, офіс 139
Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 9Б, офіс 2
Р/р: № UA763052990000026007006805379 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 305299
Тел: 044-200-44-00, 067-200-44-00, 093-200-44-00, 050-200-44-00
E-mail: info@intraffic.ua (з питань підключення), support@intraffic.ua (з технічних питань)

Договір від 01.10.2010 (редакція станом на 06.03.2023)