ДОГОВІР ОФЕРТИ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНТРАФІК» в особі директора ХЛЮПІНА ІГОРЯ СЕРГІЙОВИЧА, (ДАЛІ-ПРОВАЙДЕР) що діє на підставі Статуту, на основі ЛІЦЕНЗІЇ Національної комісії з питань регулювання зв’язку України серії ДЛ №000653, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005р, статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій повнолітній особі (далі по тексту- АБОНЕНТ) укласти договір про надання телекомунікаційних послуг на нижчевикладених умовах:

ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – пропозиція ПРОВАЙДЕРА (викладена на веб-сайті www.intraffic.ua), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.
ДОГОВІР — договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між ПРОВАЙДЕРОМ та АБОНЕНТОМ на умовах ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ в момент АКЦЕПТУ АБОНЕНТОМ її умов.
АКЦЕПТ — повне та безумовне, беззастережне прийняття АБОНЕНТОМ умов ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ. Моментом АКЦЕПТУ вважається ЗАЯВКА АБОНЕНТА на ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ.
ПОСЛУГА — надання ПРОВАЙДЕРОМ АБОНЕНТУ доступу до мережі ІНТЕРНЕТ на основі власної ВОМ (волоконно-оптичної мережі).
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ – комплекс заходів з організації КАБЕЛЬНОГО З’ЄДНАННЯ.
ІНТЕРНЕТ — всесвітнє об`єднання приватних та суспільних мереж, котрі взаємодіють через шлюзи та комутаційні вузли, з використанням протоколу TCP/IP.
ВОМ – волоконно-оптична мережа, активне та пасивне комутаційне обладнання.
КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ (КО)– обладнання АБОНЕНТА, що безпосередньо використовується для доступу до мережі ІНТЕРНЕТ (комп’ютер, ноутбук, ігрова приставка, тв-тюнер, тощо) або обладнання АБОНЕНТА, що використовується для передачі сигналу в межах квартири АБОНЕНТА (роутер, wi-fi роутер, wi-fi точка доступу, крім комутаторів (switch, hab) ).
КАБЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ – підключення КО АБОНЕНТА до ВОМ ПРОВАЙДЕРА за допомогою Ethernet-кабелю 5-ї категорії.
ПРОТОКОЛ TCP/IP – протокол передачі даних між пристроями, об’єднаними в мережу.
МЕРЕЖЕВІ РЕКВІЗИТИ – налаштування протоколу TCP/IP для доступу до мережі.
ІР-АДРЕСА – цифрова адреса пристрою в мережі.
АККАУНТ – особовий розділ Абонента на Сервері Статистики, за допомогою якого Абонент здійснює контроль та управління Послугами.
СЕРВЕР ДОСТУПУ – комплекс технічних засобів, за допомогою яких організовується доступ Абонента до мережі Інтернет.
БІЛЛІНГ СЕРВЕР – комплекс технічних засобів, за допомогою яких організовується доступ Абонента до Аккаунту.
ЗАЯВКА – звернення АБОНЕНТА до ПРОВАЙДЕРА, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення з сайту ПРОВАЙДЕРА, або сторінки АККАУНТУ.
ПОСЛУГИ З КРОСУВАННЯ – використання оптичних/ мідних патчкордів, для перемички між волокнами, портами тощо.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом даного ДОГОВОРУ є ПОСЛУГА з надання ПРОВАЙДЕРОМ АБОНЕНТУ доступу до мережі ІНТЕРНЕТ на основі власної ВОМ (волоконно-оптичної мережі), після підключення КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТА фахівцями ПРОВАЙДЕРА до ВОМ.
1.2 Послуга надається лише в межах квартир або кімнат (у випадку гуртожитків) будинків, що підключені до ВОМ Провайдера. Послуга надається лише в межах квартир або кімнат (у випадку гуртожитків), що НЕ використовуються як офіси або нежитлові приміщення. Послуга надається Абоненту лише в межах власної квартири, або за письмовою згодою власника квартири, якщо квартира винаймається.

2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ АБОНЕНТА
2.1 На основі попередньої Заявки Абонента на підключення фахівці Провайдера проводять перевірку технічної можливості підключення, а саме:
— Відстань від КО Абонента до найближчого вузла ВОМ не перевищує 100 (сто) метрів;
— Наявність можливості побудови кабельного з’єднання КО Абонента та обладнання Провайдера (можливість прокладки кабелю);
— Наявність вільного порту доступу в обладнанні Провайдера на найближчому вузлі;
— Місткість каналу Провайдера дозволяє підключити Абонента без погіршення якості зв’язку вже підключених Абонентів Провайдера;
— Наявність вільних IP-адрес, що виділяються Абоненту при підключенні.
2.2. Підключення КО Абонента до ВОМ Провайдера здійснюється тільки фахівцями Провайдера,на основі попередньої Заявки Абонента на підключення, за наступним порядком:
2.2.1 Фахівці Провайдера організовують кабельне з’єднання КО Абонента та ВОМ Провайдера через слабкострумові канали житлового будинку, або через власнозбудовані слабкострумові канали.
2.2.2. В квартиру Абонента кабель вводиться через існуючі канали.
2.2.3. В разі відсутності ввідних каналів або неможливості провести через них кабель, фахівці Провайдера за згодою Абонента та в погодженому з Абонентом місці проводять кабель до квартири та пробурюють отвір 8-10мм, та проводять кабель через цей отвір. В даному випадку Абонент бере на себе відповідальність за можливі ушкодження будь-яких комунікацій, що сховані в стінах, власного обладнання, зовнішнього покриття стін, меблів чи предметів інтер’єру.
2.2.4. Фахівці Провайдера, не проводячи кріплення в квартирі Абонента проводять кабель до КО Абонента і налаштовують його мережеві реквізити на основі даних попередньо створеного Аккаунту.
2.2.5. Надання Послуг Абоненту починається з моменту активації Аккаунту. Моментом активації Аккаунту вважається перший доступ КО Абонента з налаштованими мережевими реквізитами до ВОМ Провайдера.
2.2.6. Провайдер починає списання засобів з дати активації Аккаунту.

3. ОПЛАТА
3.1. Послуга надається Абоненту Провайдером на основі попередньої оплати.
3.2. Абонент самостійно контролює стан власного Аккаунту.
3.3. Списання коштів з Аккаунту Абонента здійснюється відповідно до обраного Абонентом тарифного плану, та в момент активації додаткових послуг чи сервісів.
3.4. Для Абонентів, яким послуга надається за адресою, вказаною за посиланням https://intraffic.ua/info/brm, крім плати за обраний тарифний план додатково списується щомісячна плата за послуги з кросування, вартість яких залежить від адреси надання послуг та зазначена в посиланні.
3.5. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Розрахунки за телекомунікаційні послуги за цим Договором здійснюються Провайдером кожного календарного дня протягом місяця відповідно до чинних Тарифів Провайдера у поточному розрахунковому періоді шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента, у розмірі повної Абонентської плати за місяць (з урахуванням додаткових послуг) діленої на кількість днів у поточному календарному місяці.
3.6. Надання послуг можливе лише при позитивному балансі Аккаунту.
3.7. Провайдер заносить інформацію про платежі до Аккаунту Абонента (при безготівковій формі оплати – у момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Провайдера).

4. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ
4.1. Гарантії Провайдера розповсюджуються тільки на зону відповідальності Провайдера.
Зона відповідальності Провайдера охоплює:
— Технічний центр, волоконно-оптичну мережу, внутрішньо-будинкові комутаційні вузли, кабельні лінії, які сполучують ці вузли, включаючи кабель до комп’ютера Абонента.
— Орендовані Провайдером і (або) зовнішні канали, що належать Провайдеру, аж до інтерфейсів вузлів інших постачальників Послуг Інтернет, безпосередньо (одним кабелем) сполучених з устаткуванням Провайдера, або інтерфейсів локальних мереж, об’єднуючих різних постачальників Послуг Інтернет, які безпосередньо (одним кабелем) сполучені з устаткуванням Провайдера
— Клієнтські канали зв’язку, якщо вони надані Абоненту Провайдером
— КО Абонента, якщо воно орендоване Абонентом у Провайдера, або якщо Абонент оплачує Провайдеру технічне обслуговування цього устаткування.
4.2. Провайдер не контролює і не несе відповідальності за якість роботи ліній зв’язку, що надаються Абоненту іншими організаціями, якщо в цілях виконання умов Договору з Абонентом Провайдер не полягає в договірних відносинах з цими організаціями. По запиту Абонента Провайдер надає Абоненту допомогу у визначенні точок зниження якості зв’язку в
глобальній мережі Інтернет.
4.3. Провайдер не надає ніяких гарантій, явних або не явних, на будь-які продукти, інформацію і послуги, надані як за допомогою використання Послуг, описаних в даному документі, так і за допомогою використання глобальної мережі Інтернет.
4.4. Провайдер гарантує надання Послуги цілодобово згідно із затвердженими уповноваженими органами граничними нормативними рівнями показників якості.
4.5. Провайдер гарантує правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.
4.6. Провайдер гарантує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуги доступу до Інтернету, що дорівнює 64 -128 bit/sec
4.7. Провайдер не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості власної мережі та мережі Інтернет, але зробить все можливе, для надання найвищої якості Послуг.
4.8. Провайдер починає виконання робіт по усуненню несправностей систем, що обслуговуються Провайдером, не пізніше, ніж через 24 години після встановлення факту несправності в робочі дні, та повинен їх усунути протягом 5 (п’яти) робочих днів.

4.9. Встановленням факту несправності є момент отримання Провайдером заявки на усунення несправності від Абонента по телефону служби технічної підтримки.
4.10. Заміна несправного устаткування, придбаного Абонентом у Провайдера, проводиться безкоштовно, якщо на це устаткування не закінчився гарантійний термін. У решті випадків заміна несправного устаткування Абонента проводиться Провайдером за рахунок Абонента.
4.11. У разі несправності програмного забезпечення на комп’ютері Абонента, терміни і вартість його налаштування визначаються окремою домовленістю Сторін.
4.12. Ремонт кабельної проводки, прокладеної Провайдером до КО Абонента здійснюється безкоштовно.
4.13. У разі виникнення несправності кабельної проводки з вини Абонента, терміни і вартість ремонту визначаються окремою домовленістю Сторін.
4.14 Розгляд претензій та вирішення спорів проводиться відповідно до Розділу 8.

5. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ
5.1. Провайдер у цілях забезпечення стабільності та безпеки абонентської мережі або з
технічних причин, має право змінювати параметри надання Послуг і IP-адреси Абонентів,
обмежувати проходження окремих видів трафіку та доступ до певних ресурсів мережі Інтернет.
5.2. Провайдер має право обмежити повністю або частково доступ до мережі Інтернет або
власної ВОМ в разі порушення абонентом наведених нижче умов:
5.3. Абоненту забороняється:
5.3.1. Використовувати для доступу устаткування, не сертифіковане в установленому порядку в
Україні.
5.3.2. Використовувати відмінні від вказаних в Аккаунті мережеві реквізити (IP / МАС).
5.3.3. Самостійно проводити роботи з кабельним з’єднанням.
5.3.4. Самостійно проводити кабельне з’єднання із однієї квартири в іншу.
5.3.5. Передавати будь-які дані власного Аккаунту третім особам.
5.3.6. Надавати доступ до мережі Інтернет на основі власного обладнання третім особам.
5.3.7. Використовувати послугу для організації веб-ресурсів, веб-хостингів (seed-box також) без
згоди Провайдера.
5.3.8. Проводити «масову» розсилку (більш ніж на десять) електронних листів чи повідомлень.
5.3.9. Проводити сканування портів будь-якого обладнання мережі Провайдера, або інших
мереж, включаючи мережу Інтернет.
5.3.10. Намагатися отримати доступ до будь-якого обладнання інших фізичних, або
юридичних осіб без їхньої згоди.

6. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Припинення надання послуги може відбуватися, як за ініціативою Провайдера так і
Абонента.
6.2. Абонент має право ініціювати призупинення надання Послуги на термін не менше ніж 10 (десять) календарних днів і не більше ніж на 60 (шістдесят) календарних днів на основі телефонної Заявки на призупинення послуги, або самостійно зі сторінки Аккаунту.
6.3. Абонплата за період призупинення не нараховується.
6.4. Провайдер має право тимчасово (до з’ясування обставин і вживання необхідних заходів) припинити надання всіх або частини Послуг Абоненту в наступних випадках:
— Абонент порушує вимоги діючого Договору.
— При негативному балансі Аккаунту Абонента.
— В разі відсутності активності абонента терміном більше ніж один місяць.
— В разі, якщо абонент не попередив Провайдера про зміну контактної інформації.
6.5. Термін тимчасового припинення надання Послуг зі сторони Провайдера визначається часом розгляду Сторонами конфліктної ситуації, але не більше ніж один місяць. Результатом такого розгляду можуть бути наступні дії з боку Провайдера:
— Відновлення надання Послуг з компенсацією за ненадані Послуги, але не більше вартості Послуг за розрахунковий період;
— Фізичне відключення Абонента від ВОМ
— Відновлення надання Послуг при погашенні Абонентом заборгованості та оплаті повторної активації;
— Одностороннє розірвання Договору.
6.6. Провайдер має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт технічних засобів мережі. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 36 (тридцять шість) годин на місяць. Провайдер зобов’язується не пізніше ніж за добу сповістити Абонента електронною поштою про заплановане призупинення надання послуги.

7. ПОРЯДОК ВІДКЛЮЧЕННЯ АБОНЕНТА
7.1. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім повідомленням Провайдера за 10 календарних днів до моменту його розірвання без вказівки причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером.
7.2. Для розірвання даного Договору Абоненту необхідно зателефонувати до абонентського відділу Провайдера або надіслати електронне повідомлення з сайту Провайдера чи сторінки Аккаунту. У цьому випадку Абоненту повертається невикористаний на момент розірвання Договору залишок грошових коштів.
7.3. Дія Договору може бути припинена за ініціативою Провайдера, викладеної у письмовій формі і переданої Абоненту за 14 (чотирнадцять) днів до передбачуваної дати розірвання Договору, через об’єктивні причини, що не входять в розширене поняття форс-мажорних обставин, за відсутності прямої провини Абонента в невиконанні умов Договору. В цьому випадку Абоненту повертається невикористаний на момент розірвання Договору залишок грошових коштів.
7.4. Дія Договору може бути припинена Провайдером в односторонньому порядку в наступних випадках:
— При негативному балансі Аккаунту, у випадку, коли Абонент більше 2 (двох) місяців не вносить авансових платежів з погашенням заборгованості.
— Абонент порушив умови Договору.
7.5. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Провайдером.

8. ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
8.1. Усі спірні питання, що випливають з даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Абонент має право пред’явити Провайдеру претензію при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань по наданню Послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.
8.2. У випадку пред’явлення Абонентом претензії Провайдеру, компенсація розраховується за наступною формулою: А/В*С=D, де А — вартість пакета, В — година простою, С — загальна кількість годин простою, D — сума компенсації, що підлягає відшкодуванню.
8.3. Скарга може бути оформлена Абонентом за допомогою електронної форми на сторінці Аккаунту.
8.4. Провайдер повинен надати відповідь за допомогою електронної форми протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання скарги (претензії) від Абонента.
8.5. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір публічно доводиться до відома Абонентів шляхом розміщення на веб-сайті Провайдера.
9.2. Текст та умови даного Договору можуть бути змінені Провайдером в односторонньому порядку шляхом затвердження нової редакції Договору, яка набирає чинності з моменту її публікації на веб-сайті Провайдера.
9.3. В разі незгоди Абонента з будь-якою умовою Договору Абонент має право відмовитись від прийняття даного Договору, відмовившись від Заявки на підключення Послуги або від отримання Послуги. В такому разі внесені та не використані кошти повертаються Абоненту протягом трьох робочих днів.
9.4. Будь-які публікації на сайті Провайдера (реклами, акції, новини) вважаються доповненнями до даного Договору.

10. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
10.1. Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп’ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги. У зв’язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мережного обладнання сторонніми особами Абоненту забороняється:
— Користуватися обладнанням Провайдера без заземлення;
— Підключати кабель до джерел електричної напруги;
— Не залишати, працююче обладнання, без нагляду.Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.
10.2. У випадку виникнення пожежі Абонент та/або особи, які мають доступ до обладнання Абонента, мають негайно знеструмити комп’ютер, мережеве обладнання та від’єднати кабель.
10.3. Провайдер рекомендує Абонентам або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочім місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента.
10.4. Провайдер рекомендує використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення (антивіруси, firewall, ОС та ін.).

11. ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙ І РОЗІГРАШ ПРИЗІВ
11.1. Провайдер має право проводити різного виду акції, які можуть призводити до зниження вартості послуг, встановлювати умови щодо надання та терміну їх дії, змінювати умови акції, впроваджувати систему накопичувальних знижок, фіксувати їх розмір, самостійно визначати вид знижок.
11.2. Для просування послуг Провайдера на ринку, залучення постійних клієнтів, формування позитивного іміджу серед клієнтів, ТОВ «ІНТРАФІК» може за власний рахунок проводити розіграш призів, визначати їх вид, кількість і умови отримання цих призів.
11.3. Умови і правила проведення акцій, розіграш і отримання призів будуть відображені на сайті www.intraffic.ua.
11.4. Для отримання призів, знижок, акцій Користувач повинен слідувати всім умовам і правилам, які надаються на сайті ТОВ «ІНТРАФІК», і виконувати їх в повному обсязі.
11.5. Усі акції, зокрема призові акції проводяться на умовах оферти, а фізичні особи, які скористалися акціями та/або прийняли участь у розіграші призів безумовно погодилися (акцептували) на умови оферти.
11.6. Усі умови акцій, зокрема вартість послуг, вартість оренди обладнання, термін проведення акції та її дії, тощо є додатками до оферти.

Договір від 01.10.2010 (редакція станом на 27.09.2017)